Історики vs практики

Модератори: Historical, Global Moderators

Аватар користувача
CAM
Member
Member
 
Повідомлень: 1530
З нами з:
20 травня 2007 20:57
Звідки: Самбір-Чикаго

Історики vs практики

Повідомлення CAM » 18 квітня 2010 00:17

Шановне товариство, тут цікава стаття про історичні дослідження з практичним нахилом.
"Уникання стереотипів в історичних бойових мистецтвах"
Стаття в оригіналі англійською -
http://www.thearma.org/essays/CommonPlace.htm
але можна перекласти гугльом на українську щоб зрозуміти загальну суть.


Avoiding the "Commonplace" in Historical Martial Arts Як уникнути "Банальні" в історичних бойових мистецтв
By Russell Mitchell Рассел Мітчелл

Everybody "knows" that the katana is the most metallurgically sophisticated sword ever made, and that a knight in full armor would barely be able to stand up if he fell over because of its weight. Кожен "знає", що катана є найбільш складною металургійної меч все зробив, і що лицар у повному озброєнні будуть навряд чи зможе піднятися, якщо він впав з-за своєї ваги. It is well-known that a typical knight's sword weighed around ten or twenty pounds, and was a far clumsier weapon than its oriental counterparts. Добре відомо, що типовий лицарський меч важив близько десяти або двадцяти фунтів, і далеко незграбним зброєю, ніж його східні колеги. It is long-established fact that the English Longbow was the most powerful bow ever made, and hastened the downfall of heavy cavalry on the medieval battlefield. Давно встановлений факт, що англійська Лонгбоу був найпотужніший цибуля все зробив, і поспішив падіння важкої кавалерії на середньовічній битви.

When an author makes a statement, whether proven or merely asserted, and is then quoted by somebody else, who is then quoted by a third person, the statement tends to gain a kind of weight and majesty. Коли автор робить заяву, будь то доведено або просто стверджував, а потім цитує когось, хто вона, цитує третьої особи, заяву, як правило, одержати свого роду ваги і величі. Very soon it will simply be something that "everybody knows", whether or not it's true. Дуже скоро він буде просто те, що "всі знають", чи не правда. This is called a historical commonplace . Most serious practitioners of historical fencing are well aware of some of them, and spend tremendous amounts of effort to eradicate the ones they know about. Це називається історичної звичайним явищем. Більшість серйозних практиків історичного фехтування добре обізнані про деякі з них, і витрачають величезну кількість зусиль з викорінення тих, що вони знають про. Sometimes it is simple to do so: the first three commonplaces listed are fairly simple to refute. Іноді це просто зробити так: перші три загальні місця перерахованих досить прості, щоб спростувати. For example, though less-highly publicized, there are pattern-welded swords from all over the world that can vie with the best of the Japanese swords, and there are some beautiful weapons from the Middle East that still defy researchers' best attempts to determine how they were made. Наприклад, незважаючи на менш широкого розголосу, Є шаблон зварні мечі з усіх куточків світу, які можуть змагатися з кращими з японських мечів, а також Є гарні зброї на Близькому Сході, які ще піддаються дослідників найкращі спроби визначити як вони були зроблені. I won't even go into the obvious mistakes above with the Medieval swords and armor as they are ridiculous on their face. Я навіть не буду вдаватися в очевидних помилок вище середньовічні мечі й обладунки, як вони смішні на обличчі.

Some commonplaces, however, are more difficult to nail down: what about the English Longbow? Деякі загальні місця, однак, складніше закріпити: а як же англійський Лонгбоу? There is no question that this bow (originally a Scandinavian weapon) was powerful. Існує ніяких сумнівів, що ця цибуля (спочатку скандинавські зброї) був у силі. But the truth is that the most powerful bows were from Turkey (or, to be precise, the Ottoman Empire), and, despite their small size, there are instances known of arrows being fired across the breadth of the Bosporus (that's roughly 900 meters!). Але правда в тому, що найпотужніші луки з Туреччини (або, якщо бути точним, Османська імперія), і, незважаючи на свої невеликі розміри, Є випадки відомі стрілки стріляли по ширині Босфор (це приблизно 900 метрів !). An average Ottoman archer's weapon weighed no more than a modern child's toy, but could have a draw weight of 70 pounds combined with a mechanical efficiency that puts the best contemporary Western European bows to shame. середньому в Османській стрілець зброю вагою не більш сучасною дитячою іграшкою, але могли б зробити вага 70 фунтів у поєднанні з механічною ефективності, яка ставить кращих сучасних західноєвропейських кланяється сорому. Meanwhile, heavy cavalry and knights were still being used, and in some cases were critical to success, in battles well into the middle of the sixteenth century, when, if contemporary sources are to be believed, they were finally forced from the field not by a combination of pike, cannon, and longbow, but more by other cavalrymen wielding braces of pistols instead of lances. Тим часом, важка кавалерія і лицарі як і раніше використовуються, а в деяких випадках мають вирішальне значення для успіху в боях і в середині шістнадцятого століття, коли, якщо сучасні джерела, щоб повірити, вони врешті-решт змушений був залишити поле, не по Поєднання щука, гармати, і цибулю, але більше за інших кавалеристів володіє підтяжки пістолети замість списа.

As a field of study, historical Western martial arts have no special immunity to the danger of falling into commonplaces. В області вивчення історичних західних єдиноборств не мають особливого імунітету проти небезпеки впасти в вульгарність. A great deal of misunderstandings happen because it is an overlapping field for both practitioners (martial artists) and scholars (for the purposes of this article, I mean those researchers who do not also regularly physically train to fight with the particular weapons being studied , archaeologists of arms included). Багато непорозумінь відбувається тому, що це дублювання області для практиків (бойові мистецтва) і вчених (для цілей цієї статті, я маю на увазі тих дослідників, які не регулярно фізично поїзд, щоб боротися з конкретного зброї вивчається археологами зброї включено). In this field of research, neither one can do solid work without reference to the other. У цій області дослідження, ні одна може зробити солідний працю без посилання на інші. The researcher has access to the methodological tools required to find fighting manuscripts, date them, determine a basic provenance or origin to the work, transliterate and translate the text, determine how many people actually wrote the text, and answer all sorts of other questions regarding the manuscript itself. Дослідник має доступ до методологічних інструментів, необхідних для боротьби знайти рукописи, дату їх визначення основних походження і походження, роботи, транслітерувати і перекласти текст, визначити, скільки людей насправді написав текст, і відповісти на всі безліч інших питань, що стосуються Рукопис себе. The researcher is also better-informed (or ought to be) concerning the historical and cultural background of the text than is the fighter. Дослідник також краще інформовані (або має бути) по історичною та культурною спадщиною тексту, ніж винищувач. The practitioner, however, has the physical and mental tools to interpret and reconstruct the material and to actually bring an old fighting text to life. For instance, to the martial artist, "hanging guard with the backsword against a billman" means much more than one man holding his sword hand up high with the point hanging low while another fellow with large arms and a larger reach tries to carve him like a pork loin. Лікар, однак, фізичного і психічного інструменти для інтерпретації та реконструкції матеріалу і фактично принести старий текст бореться за життя. Наприклад, для бойових мистецтв ", висів охоронець з тесак проти Білман" означає набагато більше, ніж одна людина тримав меч руку високо висить низької точки, а інша людина з великими руками і намагається досягти більшого, щоб вирізати його, як свинина. To the non-fighting historian (or collector and curator), such a phrase paints a static scene with two frozen figures, such as those found in a painting or miniature. Для боротьби з не-історик (або збирача і зберігача), наприклад, фарби фразу статичної сцени два заморожених діячів, таких, як ті, що в живописі або мініатюри. To the fighter, however, that same phrase contains a great deal more information. Для винищувача, однак, що та ж фраза містить набагато більше інформації. For example, when presented with this information, the fighter instantly appreciates that the man with the backsword must displace the point and close the distance or die. Наприклад, коли представив цю інформацію, боєць відразу розуміє, що людина з тесак повинні змістити точку і закрити відстань або померти. Although there are pitfalls for the modern practitioner in reproducing a certain method of using a historical weapon, he is vastly superior in his perception of space, distance, and tempo. Хоча Є пастки для сучасних практик, відтворюючи певний метод з використанням історичної зброї, він значно перевершує його сприйняття простору, відстані і темпу. The scholar may understand that obtaining this perception is important, while the fighter has often had the results of his failures to do so quite literally beaten into him. Вчений може розуміти, що отримання такого сприйняття має велике значення, в той час як винищувачі часто були результати його нездатність зробити це в буквальному сенсі побили в нього.

Although practitioners in Historical Martial Arts have the advantage in understanding period techniques and the handling of weapons, they are also in great need of the sort of information that historians deal in, whether that "source" is in textual or material form. Хоча в історичній практики бойових мистецтв мають перевагу в розумінні методів і період поводження зі зброєю, вони також гостро потребують свого роду інформація, що історики у справу, незалежно від того, що "джерело" у текстовій або матеріальній формі. For example, it can be very important to realize the differences in how you move in mid-14 th -century armor, with its square shoulder plates, as opposed to those of the late 15 th century, which are more rounded. Наприклад, це може бути дуже важливо розуміти відмінності в тому, як ви перенесли в середині 14-го століття обладунки, з квадратної пластини плече, на відміну від кінця 15-го століття, які є більш округлі. It is vital to understand the subtle functioning of a wide war-sword over a narrower tapering bastard-sword. Дуже важливо зрозуміти тонкі функціонування широкої війни меч над вузькими звужується сволота-меч. Practitioners by their nature require "opponents" to test their skill and physically challenge their understanding. Практикуючі за своєю природою вимагають "супротивників", щоб перевірити свою майстерність і фізично перешкодити їх розуміння. But with few exceptions, historians themselves tend to be a reclusive sort, almost prizing their inability to be contacted from outside of their respective institutions. Але за рідкісним винятком, самі історики, як правило, самітник роду, майже нагородження їх нездатність зв'язатися з боку відповідних установ. Academics generally are also not interested in receiving input from those they deem to be "amateurs," even when those amateurs have some fairly solid historical evidence on their side, though to be fair there are exceptions –researchers in experimental archeology are a wonderful example. Вчені в цілому також не зацікавлені в отриманні внеску тих, кого вони вважають для "любителів", навіть якщо ці любителі є досить тверді історичні свідоцтва на їхньому боці, хоча і бути справедливими Є винятки-дослідників в експериментальній археології є прекрасним прикладом.

All of this can result in completely unnecessary invective and hard feelings. Все це може призвести до зовсім непотрібною лайки та образ. It's not wise to introduce yourself to an academic by saying that you "fight with swords," and any historian who gets his information on period techniques from the local sport fencing club or theatrical performance troupe is likely to be the butt of ridicule for months, if not years. Це не слід вдаватися до себе в академічній, сказавши, що ви "боротьби з мечами", і будь-який історик, хто отримує її інформації на період прийоми з місцевого спортивного фехтування клубу або театральної трупи продуктивність, швидше за все, під шквал насмішок протягом декількох місяців, якщо не років. If an academic is serious about being rigorous in his research, it's not difficult for him to get in touch with fighters or people engaging in experimental archaeology. Якщо академічних серйозно ставиться до суворих у своїх дослідженнях, це не важко йому увійти в контакт з бойовиками або людей, що займаються експериментальної археології. When this happens, the results can be amazing. Коли це відбувається, результат може бути дивним.

Problems occur, however, when a martial artist decides that his expertise in swordsmanship gives him the authority to make large statements in the fields of military history and weaponry archaeology. Проблеми виникають, однак, коли майстер бойових мистецтв вирішить, що його досвід у фехтуванні дає йому право робити заяви великих в області військової історії та археології зброї. Even worse occurs when an academic researcher believes that being familiar with the broad historical tapestry allows him to pass judgment on the various methods with which individual weapons were used. Ще гірше те відбувається, коли вчений-дослідник вважає, що, будучи знайомі з широким історичним гобелен дозволяє йому судити про різних методів за допомогою яких окремі зброю було використано. Because practitioners invariably do not have a sufficient background in what a historical source is and how to use one, they often make huge generalizations about how weapons were used on the larger scale of military history. З практики завжди не мають достатній досвід в те, що історичне джерело і як використовувати один, вони часто роблять величезні узагальнення про те, як зброю було застосовано в більш широких масштабах військової історії. There is trouble in not having enough historical or literary background to tell the difference between when a researcher makes an assertion out of thin air and when the same author doesn't go into details because the arguments involved are so well-known that repeating them is tedious. Існує неприємності не маючи достатньо історичного або літературного фону відрізнити, коли дослідник робить твердження з повітря, і, коли той же автор не вдаватися в подробиці, оскільки аргументи учасників настільки добре відомо, що повторювати їх утомливо.

In contrast, when it comes to describing the how and why of historical methods of fighting, most academics are simply incompetent. Навпаки, коли мова заходить про як і чому історичні методи боротьби, більшість вчених, просто некомпетентні. Historians who do not train or practice in the use of historical arms and armor are infamous for both underestimating the general effectiveness of Medieval and Renaissance weaponry. Історики, які не готують або практику у використанні пам'яток історії зброї і броні ганебний для недооцінки загальної ефективності Середньовіччя та Відродження зброї. They are notorious for missing textual references to fighting methods that are important for understanding the style or manner which the weapons were actually used. Вони сумно відомі тим, зниклих без вести текстові посилання на методи ведення бойових дій, які є важливими для розуміння стилю, таким чином, що зброя дійсно використовуються. An example: during the battle at Nicopolis (1396), while fighting on foot at close quarters against Ottoman troops, the Burgundian knights chose to put aside their swords and fight with daggers. Наприклад: під час битви при Нікополі (1396), в той час бойових дій на ногу в тісному сусідстві з військами Османської бургундських лицарів вирішили відкласти вбік свої мечі і боротьби з кинджалами. In doing so, they utterly panicked their opponents and broke them. При цьому вони абсолютно паніці своїх опонентів і розбив його.

How would fighting with a dagger give an unmounted knight an advantage? Як би боротьба з кинджалом дати піший лицар перевагу? Fighters can often answer this question immediately, and correctly, where the academics are more often stumped. Винищувачі часто можуть відповісти на це питання відразу і правильно, де вчені найчастіше в глухий кут. On the other hand, most practitioners would not know what all those French guys were doing in the Balkans in the first place, and therefore would never have happened to bump into the dagger-fighting reference buried deep in the Grand Chronique de France . Therefore, since one can assume that as a practitioner you're busy honing your techniques and don't have from two to six years to drop everything and go back to school, let's look at a few of the general errors that fighters can make with scholarly information. З іншого боку, більшість практикуючих не знаю, що всі ті французи, хлопці робили на Балканах, в першу чергу, і, отже, ніколи б не сталося зіткнутися з кинджалом боротьби з посиланням поховані глибоко в хроніці "Гранд де Франс". Отже, оскільки можна припустити, що як практик ви зайняті відточуючи ваші методи і не мають від двох до шести років, щоб все кинути і повернутися в школу, давайте подивимося на деякі загальні помилки, що бойовики можуть зробити з науковою інформацією, .

First, of all, let us examine the "Authority": I'm going to have to make a digression here, but stay with me, it needs to be said. По-перше, все, давайте подивимося, "Влада": "Я збираюся доведеться зробити відступ, але зо мною, це повинно бути сказано. It is important to realize that one of the reasons that Historical Martial Arts (and their weapons) have been so badly neglected in Europe, America, and what is generally called "the West" is that until the mid-19 th century or so, nobody was interested in studying Medieval things. Важливо розуміти, що одна з причин, історичних бойових мистецтв (і їх зброї), були так сильно, забутих у Європі, Америці, а також те, що зазвичай називається "Захід" є те, що до середини 19-го століття або близько того, ніхто не був зацікавлений у вивченні середньовічної речі. "Medieval" was more commonly used to mean "primitive, barbaric, ignorant." "Середньовічна частіше використовується у значенні" примітивних, варварських, не знаючи ". "Renaissance" meant the rebirth of learning, which had long been surpassed. "Ренесанс" означало відродження навчання, які вже давно перевершили. The era between 500 and 1500 AD was called "medieval" as a way of saying "Oh, yes, it was that period 'in the middle' when people didn't bathe, there were huge plagues, and society had lost all of the wisdom of the ancient civilizations." Епоху між 500 і 1500 н.е. називали "середньовічні", як спосіб сказати "Ах, так, це було те, що період" в середині ", коли люди не купаються, були величезними виразками, і суспільство втратили всі мудрість стародавніх цивілізацій ". Until artists and writers started looking to Medieval legends and writings for inspiration, there simply wasn't much interest in things that had long since been cast away in the quest for "progress." До художники та письменники почали шукати в середньовічної легенди і писання для натхнення, там просто не було особливого інтересу до речей, які вже давно відкинув у боротьбі за "прогрес". Great distortions were created when these researchers attempted to understand historical swordplay and fighting arts through the lens of the civilian fencing of their own era (a view continued until recent times). The 19 th century historical writers and researchers committed countless errors simply because the people they researched thought in vastly differently ways than they did. Великий спотворення були створені, коли ці дослідники намагалися зрозуміти історичні фехтування та бойових мистецтв через призму громадянського огорожі своєї епохи (вид продовжували до останнього часу). 19-го століття історики та дослідники зробив незліченні помилки просто тому, що люди Вони досліджували думки в значно різному шляху, ніж вони. The differences were sometimes so large that they were simply inconceivable until a great deal of painstaking trial and error pointed out that the 19 th century way of looking at society simply didn't work for understanding earlier times. Відмінності, іноді настільки великі, що вони були просто немислимі, поки велика копітка проб і помилок, зазначив, що 19-го століття спосіб поглянути на суспільство просто не працює для розуміння минулого.

Nevertheless, the people who did this research were pioneers in the field and true authorities in their day, in the sense that there simply weren't any other people who knew anything significant about the subject at hand. Тим не менше, люди, які зробили цього дослідження були піонерами в цій галузі і істинної влади свого часу, в тому сенсі, що там просто не було інших людей, які знали щось значне на цю тему під рукою. Even if their interpretations of how or why something happened are outdated now, the 19 th -century scholars gave us our bedrock information on what happened. Навіть якщо їх інтерпретації, як і чому щось сталося в даний час є застарілими, 19-го століття вчені дав нам основою інформації про те, що трапилося. These were the researchers who read, collected, and compiled thousands of old works and developed the tools that scholars now take for granted when looking at old sources: paleography (reading old scripts), diplomatics (answering questions about manuscripts), archaeology (understanding objects in their own context), and all manner of other intellectual tools that simply didn't exist before. Це були вчені, хто читав, зібрав і склав тисяч старовинних книг, і розробили інструменти, що вчені зараз вважають само собою зрозумілим, дивлячись на старі джерела: палеографія (читання старих сценаріїв), дипломатичне (відповідаючи на питання про рукописах), археології (розуміння об'єктів в їх власному контексті), і всякі інші інтелектуальні інструменти, які просто не існували раніше. If it weren't for the work done by the 19 th -century researchers, Talhoffer, Marozzo, Agrippa, Saviolo, and Silver might continue to be mysterious names hidden away in just waiting to be wiped out of existence in the next great war or natural disaster. Якщо б не робота 19-го століття дослідники, Talhoffer, Marozzo, Агріппа, Saviolo, і срібло можна буде і надалі загадкові назви заховані в тільки й чекають, щоб бути стертий з лиця землі в найближчі великої війни або стихійних лих. We see farther because we really are "standing on the shoulders of giants." Ми бачимо далі, тому що ми насправді "стоїть на плечах гігантів".

Therefore, to get back to "Authorities," when one reads aa scholar's or academic researcer's work, it is important to recognize that, no matter how well-respected he is, it is possible that there are huge holes in his arguments that he has not seen because of the focused questions with which he approaches his sources. Serious practitioners, as active martial artists, are sometimes in a position to recognize those gaps. Тому, щоб повернутися до "Власть", коли читаєш аа вченого або researcer роботу академічних, важливо визнати, що, незалежно від того, наскільки добре шановних він, цілком можливо, що існують величезні дірки в своїх доводах про те, що він не бачив через цілеспрямовані питання, з якими він підходить до його джерел. серйозні практиків, як активних бойових мистецтв, іноді в змозі визнати ці прогалини. As a member of the lay public, you may also look into odd corners that more focused intellectuals may miss, because the source is not understood to be relevant, or because the source in question is written for such a general audience that it's "underneath the radar" of the more serious researcher: old wills, store catalogs, the internet, and, for those with eyes to spot the real material, even country fairs can be extremely valuable. Як член лежав громадськості, ви також можете подивитися у непарні кутах, більш цілеспрямованої інтелігенції може пропустити, тому що джерело не зрозумів свою актуальність, або тому, що джерело в питанні, написані для таких широкої аудиторії, що це "під РЛС "більш серйозного дослідника: старі волі, магазин каталоги, інтернет, і для тих, хто очі на місце реального матеріалу, навіть ярмарках країни може бути надзвичайно корисним. However, what tends to happen is that practitioners will tend to take a respected person's word as gospel out of respect for that researcher's learning, and when somebody starts to say that this Emperor has no clothes, even people making careful critiques are considered "anti-Prof. X." Разом з тим, що прагне, так це, що практикуючі будуть схильні вважати шанованою людиною в слово, як Євангеліє з поваги до цього дослідника навчання, і коли хтось починає говорити, що це король-то голий, навіть люди ретельні критики вважають "анти- Проф X. " The invective can become especially heated n the case with more lengthy studies where a academic or researcher has generally done a very good job, but committed serious errors in a chapter or two. Інвективи може стати особливо з підігрівом У тому випадку більш тривалого дослідження, де академічні або дослідник в цілому пророблена дуже хороша робота, але зробив серйозні помилки в одну-дві голови.

Serious scholars not only prefer to have this give and take, they need it and do everything they can to attend conferences so that they can get feedback from their peers. Serious scholars expect to have others take throw a spotlight on the weaknesses in their arguments, because it is the only way that their understanding can be improved, and this is why most of them are in the business in the first place. Серйозні вчені не тільки краще, щоб це дати, ні взяти, вони її потребують, і робити все від них залежне для участі у конференціях, щоб вони могли отримати зворотний зв'язок від своїх однолітків. Серйозні вчені розраховувати на інші беруть кинути світло на слабкі місця в своїх аргументів, тому що це єдиний спосіб, що їх розуміння може бути покращено, і саме тому більшість із них в бізнесі в першу чергу. Historians don't spend eight years mastering Late Medieval Middle High German for the lucrative paycheck. Історики не витрачають вісім років освоєння Пізнього Середньовіччя середньоверхньонімецький мова для прибуткової зарплати. Only rarely is such a person's work so bad that critiques start to really be leveled at them personally. Лише в рідких випадках це людина, робота таких настільки погано, що критика початку, щоб бути дійсно в адресу їх особисто. Probably the best means of gauging the relative influence of a researcher's work is to see how many decades it takes for the person's ideas to be completely disproven. Ймовірно, найкращим засобом вимірювання відносного впливу дослідника роботи є дізнатися, скільки років він приймає для людини ідеї, щоб бути повністю спростована. The cycle of research is such that a groundbreaking researcher's theories are slowly proven to be inaccurate or incomplete, and after one "bombshell," decades are spent poking holes into and making modifications to the researcher's theories. Цикл досліджень така, що новаторський дослідника теорії поступово виявилися неточними або неповними, а після одна "бомба", десятиліття провів тикати в отвори і внесення змін дослідника теорії. Eventually the weight of all those minor critiques inspires another researcher to a new idea that takes all the problems into account, and the cycle starts over. У кінцевому підсумку вага всіх тих, хто надихає неповнолітніх критики ще один дослідник, щоб нова ідея, що бере на себе всі проблеми до уваги, і цикл починається спочатку. It is very important for practitioners who are interested in the historical areas surrounding their art to acquaint themselves with older scholarship, even if it is out of date. Це дуже важливо для фахівців-практиків, які зацікавлені в історичних районах, прилеглих до їх мистецтва, ознайомитися з дорослими стипендію, навіть якщо він застарів. Sir Charles Oman's theories for example (including the longbow commonplace explored earlier) have been almost entirely discredited, but it is his research that "frames the discourse" in which we are now speaking and reading, and even after seventy years his texts are essential reading for medieval military history. Чарльз Оман теорій, сер, наприклад, (у тому числі цибулю звичайним вивчені раніше) були майже повністю дискредитована, але це його досліджень, що "рамки дискурсу", в якому ми зараз говоримо і читати, і навіть після сімдесяти років його текстах необхідні читанні середньовічної військової історії.

What this means is simply that practitioners should never accept a researcher's arguments at face value, but instead, assuming one is discussing matters with an open-minded audience, be free to make serious critiques of a researcher's ideas. Conversely, when one has access to a person of learning in this field, it's never enough merely to say "what do you think of this X or Y's work?" Що це означає просто, що професіонал ніколи не повинні приймати дослідника аргументи за чисту монету, але замість цього, якщо такий обговоренні питань з відкритими аудиторію, бути вільною, щоб зробити серйозні критики дослідника ідеї. І навпаки, коли один має доступ до особа навчання в цій області, це ніколи не буває достатньо просто сказати: "Що ви думаєте з цього X або Y роботу?" One must also find out why the person thinks so, and decide whether or not one agrees. Необхідно також з'ясувати, чому людина так думає, і вирішити, чи є один погоджується. A serious researcher must be willing to change his position on an issue every time he is presented with new arguments or fresh information. Серйозний дослідник повинен бути готовий змінити свою позицію з питання, кожен раз він представив нові докази або свіжою інформацією. This critical-mindedness seems like something that everyone should have learned in basic schooling, but the habit of quoting the "Authority" seems to be with us, and over and over again we see people playing a kind of "follow the leader" when dealing with certain issues rather than actually considering the merits of the arguments and counter-arguments. Це критичний поглядів здається те, що кожна людина повинна мати уроки в основній школі, але звичка з посиланням на "Власть", як бути з нами, і знову і знову ми бачимо людей, які грають у свого роду "Follow The Leader", коли мова йде деякі питання, а не дійсно розглядає по суті аргументів і контраргументів.

I shall close by exploding a fighter's commonplace for you to see, one that has dogged the steps of practitioners since the Renaissance itself, and which undoubtedly began as some bright sophomore's practical joke. Я буду поруч вибуху літака звичайним для Вас, щоб бачити, що один переслідував кроки практиків починаючи з епохи Відродження себе, і які, поза сумнівом, почав, як студент-другокурсник жартома деякі яскраві. It begins with the question: which is faster, a blow or a thrust? Вона починається із запитання: що швидше, удар або удар? Since sometime in the Renaissance, it has been written: the time of the thrust is less than the time of the blow. Так колись в епоху Відродження, було написано: час тяги менше, ніж у момент удару. This is because the thrust passes in a straight line between two points, whereas the blow must travel around the two points' circumference. Це тому, що потяг проходить по прямій лінії між двома точками, а удар повинен їздити дві точки "окружності. Therefore, the thrust, passing through the shortest possible distance, arrives at its destination more quickly than the blow. Таким чином, тяги, що проходить через найкоротша відстань, прибув у пункт призначення швидше, ніж удар.

This theory has been floating around being quoted and re-quoted for at least three hundred years, and it's all based on an old joke that any bright, classically-trained Renaissance gentleman should have caught the very first time he heard it. Ця теорія була плаває час цитований і знову цитує принаймні триста років, і все це засновано на старий анекдот, що будь-який яскравий, класична освіта Ренесанс джентльмен не зловили в перший раз він це чув. This idea is a way of restating an old philosophical problem-turned joke called Xeno's Paradox . Once upon a time two people were arguing about whether Achilles really could outrun a turtle if the turtle had a head start. Ця ідея є способом повторювати старі філософські проблеми, що став жартома називали Парадокс Xeno. Одного разу двоє сперечаються про те, Ахіллес справді міг обігнати черепаху, якщо черепаха був хороший старт. One of them replied that if Xeno's Paradox were true, then Achilles could never catch up. Один з них відповів, що якщо Парадокс Xeno було так, то Ахіллес ніколи не зможе наздогнати. What is the paradox? Що таке парадокс?

Imagine that you have a bow in hand and that you are shooting at a target on a tree. After walking out a thirty meters or so, you stand, and fire. Уявіть собі, що у вас є цибулю в руки, і що ви стріляли в мішень на дереві. Після виходив тридцять метрів або близько того, ви стоїте, і пожежа. Now, to hit the target, the arrow must pass through a point exactly halfway between you and the target, say, let's call it point "A". Тепер, щоб потрапити в ціль, стріла повинна проходити через точку прямо посередині між вами і мета, скажімо, назвемо її точці "А". Easy enough. Easy достатньо. But to do that , the arrow must pass through a point exactly halfway between the shooter and point A (so we'll call that one B). Але для цього, стрілка повинна проходити через точку прямо посередині між стрільцем і точки (так ми назвемо, що один B). But to pass through point B, it must first pass through a point exactly between point B and the shooter, which we shall then call point C. But to pass through point C you must eventually pass through such an incredible number of points that the arrow will always be passing though the intermediate points, and will never be able to reach the target. Але щоб пройти через точку Б, він повинен спочатку пройти через точку точно між точками B і стрілець, які ми будемо називати те точці C. Але пройти через точку С, в кінці кінців ви повинні пройти через таке неймовірне кількість точок, що стрілка завжди буде проходження через проміжні точки, і ніколи не зможе досягти мети.

Get the idea? Xeno's Paradox , is simply this: the above model is indeed perfectly accurate in terms of geometry, but leaves out the notion of time. It takes almost no time at all for the arrow to pass between the shooter and the target, and such little time to pass between points Z,Y,Q,R, etc., to point A and all the intermediate points between there and the tree that they really add up to nothing, and you hit your target quite easily. Отримати ідея? Парадокс Xeno, просто так: вище модель дійсно абсолютно точні з точки зору геометрії, але залишає осторонь уявлення про час. Вона займає майже немає часу на все для стрілка пройти між стрільцем і метою, і так мало часу, щоб проходити між точками Z, Y, Q, R і т.д., щоб точки, і всі проміжні точки між там і дерево, що вони дійсно складаються в ніщо, і ти промахнутися досить легко.

In measuring the time of a blow and the time of the thrust, yes, it is true that the thrust must traverse less space in order to reach the target. При вимірі часу удару і час тяги, так, це правда, що тяги повинні пройти менше місця, з тим щоб досягти мети. However, because our bodies are made to bend and fold into ourselves more easily than they are made to reach outwards, it is often true that one will actually need more time to cross the shorter space, whereas the blow will travel a larger distance, but because of the construction of our joints, which are designed for bending in arcs, the blow may travel through that larger space much more quickly. Однак, оскільки наші тіла зробив зігнути і влитися в себе більш легко, ніж вони зробили для досягнення назовні, часто правда, що один буде насправді потрібно більше часу, щоб перетнути короткий простору, а удар відвідає більшу відстань, але у зв'язку з будівництвом нашого з'єднання, які призначені для згинання в дугах, удар можуть подорожувати через це більший простір набагато швидше. Or put another way, when one thrusts, the hand that holds the weapon must cross the entire space of the thrust, whether the motion comes from the action of the arm, or the action of the body moving. Або, інакше кажучи, коли один напрямків, рука, яка тримає зброю, повинні перетнути весь простір спрямованості, будь то рух відбувається під дією руки, або від впливу рухомого тіла. In other words, in order to make a thirty-inch thrust, your hand must move thirty inches. Іншими словами, для того, щоб тридцять-дюймовий удар, руки повинні рухатися тридцять сантиметрів. On the other hand (the one making the blow), the motivating force for a blow comes from the inside of the arc that is made by the actual striking point of the blade. З іншого боку (один робить удар), рушійною силою для удару виходить від внутрішньої дуги, яка здійснюється фактичне вражаючий момент лопаті. Since it is inside the arc, the circumference of that circle is less. Так як він знаходиться всередині дуги, кола цього кола менше. Therefore, a blow which must travel a circumferential distance of sixty inches may be created by a similar movement of the hand that only has to move eight or twelve inches. Таким чином, удар, який повинен пройти окружна відстані шістдесяти дюймів може бути створено аналогічне рух руки, що тільки для переміщення вісім або дванадцять дюймів. It is therefore absolutely nonsensical to maintain that a blow is faster just because it moves in a straight line. Тому абсолютно безглуздо стверджувати, що удар швидше просто тому, що вона рухається по прямій лінії.

Of course, simply because idea A is incorrect, it does not necessarily follow that its opposite idea, -A , is correct, either. Звичайно, просто тому, що ідея невірна, це не обов'язково означає, що його протилежні ідеї,-А, мабуть, або. So which is faster, the blow or the thrust? Так що швидше, удар або удар? It depends on the weapon, the fighter, and the situation. Це залежить від того зброї, винищувачів, а також ситуації. I leave it to you. Я залишаю це на вас. Happy practicing. Вдень в практиці.

Russell Mitchell is a historical fencing researcher and practitioner, until recently at the Department of Medieval Studies, Central European University, Budapest. This piece appears courtesy of The Maisters Company, www.maisters.demon.co.uk . Расселл Мітчелл історичного дослідника огорожі та практик, до недавнього часу на кафедрі середньовічної досліджень Центрально-Європейського університету в Будапешті. Цей фрагмент з'являється люб'язно Maisters компанії www.maisters.demon.co.uk .
„На диявола – хрест, на неприятеля – шабля”.
 

Повернутись до Загальні історичні питання

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей